POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA PRYWATNOŚCI «STIMUL»

Niniejsza umowa o poufności została opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy Ukrainy "O ochronie danych osobowych" oraz innych aktów prawnych ukraińskiego prawa, regulujących stosunki prawne związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem danych osobowych, a także prawem obywateli do nietykalności życia prywatnego i prawa do samowyznania.

Internetowy sklep "STIMUL", dbając o rozwój relacji z klientami i rozumiejąc ważność ochrony Państwa danych osobowych, w celu rozwiązania ewentualnych sporów i nieporozumień, przygotował niniejszą Umowę o poufności (politykę prywatności), dalej zwaną "Polityką prywatności", oraz warunki korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego https://stimul.in.ua, dalej zwanej "stroną internetową". Proszę uważnie przeczytać tę stronę, ponieważ informacje w niej zawarte są istotne dla Pana/Pani jako Użytkownika strony.

1. DEFINICJE TERMINÓW

1.1 W niniejszej Polityce prywatności stosuje się następujące terminy:

1.1.1. "Administracja strony sklepu internetowego (dalej: Administracja strony)" - upoważnieni pracownicy zarządzający stroną, działający w imieniu sklepu internetowego "STIMUL", którzy organizują przetwarzanie danych osobowych, określają cele przetwarzania danych osobowych, zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu, działania lub operacje, które są wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. "Dane osobowe" - dowolne informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonej lub określonej osoby fizycznej (podmiot danych).

1.1.3. "Przetwarzanie danych osobowych" - dowolna operacja (czynność) lub zestaw operacji (czynności) przeprowadzanych za pomocą automatycznych środków lub bez użycia takich środków na danych osobowych, w tym zbieranie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, aktualizacja (aktualizacja, zmiana), pozyskiwanie, używanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp), anonimizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. "Poufność danych osobowych" - obowiązek przez Administratora lub inną osobę, która uzyskała dostęp do danych osobowych, nie dopuszczania do ich ujawnienia bez zgody podmiotu danych lub w obecności innej ustawowej podstawy.

1.1.5. "Użytkownik strony internetowej sklepu internetowego 'STIMUL'" - osoba, która ma dostęp do Strony za pośrednictwem Internetu i korzysta ze Strony internetowego sklepu.

1.1.6. "Cookies" - mały fragment danych wysyłanych przez serwer internetowy i przechowywanych na komputerze użytkownika, który klient lub przeglądarka internetowa przesyła do serwera WWW za każdym razem, gdy użytkownik próbuje otworzyć stronę danego serwisu.

1.1.7. "Adres IP" - unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej zgodnie z protokołem IP.

2. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

2.1. Korzystając z witryny lub dokonując zakupów oferowanych na witrynie, a także odpowiadając na niezbędne pytania w kwestionariuszu podczas rejestracji i/lub składania zamówienia, użytkownik potwierdza, że udziela zgody Sklepowi internetowemu „STIMUL" i upoważnionym przez niego osobom na przetwarzanie danych osobowych, a także że jest pełnoletnią osobą.

2.2. Użytkownik udziela zgody Administracji witryny na przetwarzanie uzyskanych informacji, w tym zbieranie, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, uaktualnianie (aktualizację, korektę), wykorzystywanie, udostępnianie, anonimizację, blokowanie, niszczenie danych osobowych podanych w kwestionariuszu w celu działań mających na celu tworzenie bazy danych uczestników, sporządzanie raportów statystycznych, przeprowadzanie badań marketingowych oraz interakcji z użytkownikiem, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne, w tym wysyłanie wiadomości SMS i e-maili, aż do wycofania takiej zgody.

2.3. Użytkownik potwierdza zgodę na to, że Administracja witryny ma prawo nawiązywać interakcję z Użytkownikiem poprzez bezpośrednie kontakty za pomocą różnych środków komunikacji, w tym, lecz nie ograniczając się do: korespondencji pocztowej, poczty elektronicznej, Internetu itp.

2.4. Dane osobowe, które są dopuszczone do przetwarzania w ramach niniejszej Polityki prywatności, obejmują, lecz nie są ograniczone do, następujących informacji:

2.4.1. Imię i Nazwisko Użytkownika;

2.4.2. Numer telefonu kontaktowego Użytkownika;

2.4.3. Adres e-mail;

2.4.4. Adres dostawy Towaru;

2.4.5. Miejsce zamieszkania Użytkownika.

3. МETA ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego „STIMUL" są wykorzystywane w celach:

3.1.1. identyfikacji Użytkownika zarejestrowanego na stronie Sklepu internetowego w celu złożenia zamówienia i/lub zawarcia umowy sprzedaży towaru drogą elektroniczną z Sklepem internetowym „STIMUL".

3.1.2. zapewnienia Użytkownikowi skutecznej obsługi klienta;

3.1.3. świadczenia Użytkownikowi spersonalizowanych usług;

3.1.4. kontaktu z Użytkownikiem, w tym przesyłania komunikatów, zapytań i informacji dotyczących korzystania z usług, świadczenia usług, a także przetwarzania zapytań i wniosków od Użytkownika;

3.1.5. poprawy jakości usług, wygody ich użytkowania, opracowywania nowych usług i produktów;

3.1.6. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez „STIMUL", o promocjach reklamowych prowadzonych przez „STIMUL", odpowiadania na zapytania oraz wykonywania „STIMUL" swoich zobowiązań wobec konsumentów towarów (usług);

3.1.7. przeprowadzania badań statystycznych i innych na podstawie anonimizowanych danych.

4. KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH

4.1. Kategorie Danych Osobowych, których zbieranie przeprowadza witryna (samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich), obejmują: pliki „cookie" i Dane dotyczące korzystania z zasobów sieciowych.

4.2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Użytkownika samodzielnie lub ich zbieranie może być automatycznie przeprowadzane przez witrynę podczas jej używania.

Jeśli nie jest to określone inaczej, witryna https://stimul.in.ua używa plików „cookie" (lub innych środków śledzenia) do identyfikacji użytkowników i zapamiętywania przez nich ustawień globalnych wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez Użytkownika.

4.3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich, które otrzymują, publikują lub udostępniają innym osobom, korzystając ze strony, i potwierdzają, że mają zgodę osoby trzeciej na udostępnienie Danych Właścicielowi.


5. METODY I TERMINY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, wszelkimi legalnymi metodami, w tym w systemach informacyjnych danych osobowych z użyciem środków automatyzacji lub bez ich użycia.

5.2. Użytkownik zgadza się na to, że Administracja witryny ma prawo przekazywać dane osobowe stronom trzecim, w tym firmom kurierskim, firmom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego na stronie Sklepu internetowego „STIMUL", obejmującego dostawę towaru.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

6.1. Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe zostały zachowane, i mogą skontaktować się z Administracją witryny, aby dowiedzieć się ich treści i pochodzenia, sprawdzić ich dokładność, lub poprosić o ich uzupełnienie, anulowanie, aktualizację, korektę lub przekształcenie w formę, która zapewnia anonimowość, lub zablokowanie jakichkolwiek danych przechowywanych w sprzeczności z prawem, a także sprzeciwić się ich przetwarzaniu we wszystkich przypadkach, kiedy istnieje zgodna z prawem podstawa. Odpowiednie wnioski należy kierować do administracji witryny pod adresem podanym w danych kontaktowych na stronie.

7. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

7.1. Strona gromadzi informacje o Twojej wizycie na naszych witrynach w celu uzyskania statystyki odwiedzin i skuteczności ich użytkowania, tworzenia personalizowanego podejścia i dostosowywania się do zainteresowań każdego użytkownika. Robimy to za pomocą różnych technologii, z których jedną są pliki cookie. To dane, które witryna internetowa może wysłać do Twojej przeglądarki, a które zostaną zapisane na Twoim komputerze do późniejszej identyfikacji przez witrynę.

7.2. Pliki cookie są używane do oceny skuteczności witryn internetowych (na przykład w celu pomiaru liczby odwiedzających i czasu, jaki spędzają na witrynie), identyfikowania najbardziej interesujących i odwiedzanych tematów i stron, a także zapewnienia wygody nawigacji i korzystania z witryny bez zbierania jakichkolwiek danych osobowych. Pliki cookie mogą również być używane do tworzenia spersonalizowanego podejścia na podstawie już istniejącego doświadczenia interakcji użytkownika z witryną i jego preferencji. Z czasem ta informacja pozwala na poprawę doświadczenia.


8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Sklep internetowy „STIMUL" podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zniekształceniem, zablokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

8.2. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje tylko stronę Sklepu internetowego „STIMUL". Jeśli Użytkownik wejdzie na zasoby stron trzecich za pośrednictwem linków zamieszczonych na tej stronie, Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za ich działania.

8.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być używane w celach prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnego wniesienia sprawy sądowej w związku z tym, że strona internetowa lub usługi były używane w sposób nieprawidłowy.

Użytkownik jest świadomy, że administracja strony może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.


9. DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

9.1. Oprócz informacji zawartych w niniejszych zasadach ochrony prywatności danych osobowych, strona może dostarczyć Użytkownikowi na życzenie dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych usług i serwisów lub zbierania i przetwarzania danych osobowych.

9.2. W celu zapewnienia działania strony i jej konserwacji technicznej, strona internetowa i wszelkie zewnętrzne usługi mogą prowadzić pliki, w których rejestrowane jest oddziaływanie strony z Użytkownikami (dzienniki systemowe), lub używać w tym celu innych danych osobowych (w tym adresu IP).


10. DODATKOWE WARUNKI

10.1. Administracja strony ma prawo dokonywać zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika.

10.2. Nowa Polityka prywatności wchodzi w życie od momentu jej umieszczenia na stronie internetowej sklepu, chyba że nowa wersja Polityki prywatności stanowi inaczej.

10.3. W przypadku niezgody na wprowadzone zmiany w Regulaminie, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze strony, a także zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez administrację strony.